Des de 2011 una gran part del teixit empresarial (societats limitades, anònimes, comunitats de béns, societats civils, etc..) va entrar obligatòriament en el sistema de notificacions electròniques de l’Agència Tributària.

Aquell innovador sistema (ara ja quotidià) obligava a les empreses (o representant designat) a disposar d’un certificat digital que l’identificava de forma segura i permetia rebre la notificació de forma telemàtica. El paper tenia els dies comptats.

En aquest sentit, Assessoria Codina va informar d’aquesta obligació a les empreses i va ser capdavanter en la prestació del servei de recepció de notificacions en nom dels clients.

Més endavant es van afegir altres administracions a aquesta modalitat de notificacions, essent alguna de les més importants la Seguretat Social, i darrerament l’Agència Tributària Catalana.

Aquesta proliferació d’administracions obligant a aquesta modalitat de notificació està provocant que les empreses hagin de verificar en diferents seus electròniques (pàgines web de les diferents administracions) si són destinataris d’alguna notificació.

Cal recordar que quan l’administració posa a disposició (al seu núvol) la notificació, un cop transcorreguts 10 dies, aquesta esdevé “notificada”, amb els efectes que això suposa (comencen a córrer els terminis per fer al·legacions, pagaments, etc…). Per tant, si una empresa no accedeix regularment (com a mínim cada 10 dies) a les diferents seus que obliguen a aquesta modalitat de notificació, pot córrer el risc de considerar-se notificat (sense ser-ne conscient) d’un acte administratiu.
Fer correctament aquesta tasca suposa una pèrdua de diners, de temps, i en definitiva de competitivitat de les empreses, que veuen part dels seus recursos humans malgastats en la cerca de notificacions per diferents administracions.

L’alternativa que ofereixen les administracions a aquest via crucis, consistent en què se’ls hi faciliti un nº de telèfon o un correu electrònic on se l’avisarà que s’ha “penjat” una notificació de la qual n’és destinatari, no tenen cap garantia ni seguretat jurídica, i per tant, la manca de recepció del correu electrònic, o SMS, o la seva recepció defectuosa, no pot ser un motiu de descàrrec o de desconeixement de la notificació per part de l’administrat.

Tenint present aquestes debilitats del sistema, Assessoria Codina va remetre diferents comunicacions als Il·lustres Col·legis d’Advocats, Economistes i Graduats Socials, i al respecte cal tenir present que s’està gestant una CARPETA UNICA on accedir a totes les notificacions existents de totes les administracions, facilitant d’aquesta forma el compliment de les obligacions per part de les empreses i diferents obligats, sense que això suposi perdre eficàcia i diners innecessaris en la gestió.

Fins que això no esdevingui una realitat, la recepció de notificacions electròniques amb plenes garanties és un taló d’Aquil·les per les empreses.

Assessoria Codina, com a professionals en l’assessorament d’empreses i particulars, disposa del personal idoni i un potent software que permet, amb les màximes garanties, el servei de recepció de notificacions electròniques de les diferents administracions en nom dels seus clients, de forma puntual, segura i rigorosa (Trànsit, Agència Tributària Catalana, Agència Estatal d’Administració Tributària, Generalitat de Catalunya, Diputacions, Ajuntaments, etc…).