A continuació us fem un recull dels errors més habituals que conté l’esborrany de renda i que s’haurien de revisar per acabar fent realment les paus amb hisenda… si és que es pot:

 • 1. La manca de desgravació amb motiu de pagament de quotes sindicals i quotes a col·legis professionals (advocats, enginyers, arquitectes…). A data d’avui, i tenint en compte la situació de crisi, també és important recordar que són deduïbles les despeses per defensa jurídica del treballador.
 •  
 • 2. Compte amb les pensions compensatòries rebudes del cònjuge, doncs no consten a l’esborrany i poden ser motiu de posteriors comprovacions fiscals per part d’hisenda.
 •  
 • 3. Errors en les imputacions de les aportacions al pla de pensions.
 •  
 • 4. Són molt comuns els errors en les referències cadastrals i titularitats dels immobles. És important recalcar que a vegades els garatges, trasters, o inclús el propi habitatge no consta a la base de dades com habitual. En aquests casos aquesta situació perjudica fiscalment.
 •  
 • 5. En cas de defunció del declarant, és important tenir en compte que la devolució no la faran al compte corrent del difunt, essent necessària certa documentació addicional per poder rebre la quantia.
 •  
 • 6. Error en l’estat civil. Aquesta situació pot provocar que manquin deduccions per exemple amb motiu de la viduïtat sobrevinguda, o que no es tinguin en compte els càlculs individuals o conjunts.
 •  
 • 7. Manca de desgravació amb motiu de pagament de pensions per aliments als fills o a l’excònjuge.
 •  
 • 8. La desgravació per adquisició d’habitatge en moltes ocasions no està contemplada o està contemplada incorrectament. Sobretot per al cas d’existència de préstecs familiars per a l’adquisició, manca d’informació de les primes pagades per les assegurances de vida o d’incendis vinculades a la hipoteca, retribucions en espècie d’empleats bancaris, despeses d’adquisició inicials, percentatges incrementats en el cas de préstecs per compres anteriors a 2006.
 •  
 • 9. Manca d’aplicació de la deducció per millores efectuades a l’habitatge.
 •  
 • 10. Manca de deducció amb motiu del pagament de la hipoteca de l’habitatge habitual de l’excónjuge i fills. En el cas dels matrimonis separats, el cònjuge que abandona l’habitatge, encara que ja no hi visqui, pot deduir-se la part proporcional de la hipoteca pagada.
 •  
 • 11. Manca d’aplicació de la deducció amb motiu de donacions deduïbles. En moltes ocasions no solen aparèixer en l’esborrany si l’entitat no ha informat de la donació a hisenda.
 •  
 • 12. Error en les deduccions autonòmiques: lloguer, viduïtat, naixement de fill, adquisició d’accions.
 •  
 • 13. En últim lloc, el xec bebè o la deducció per maternitat no efectuada de forma anticipada o desajustaments al respecte.

En definitiva i com podeu comprovar, l’error sol ser normalment a favor de l’estat. Casualitats de la vida…

Oscar Masó