El Consell de Ministres ha donat a conèixer la seva voluntat de modificar la deducció a l’IRPF en concepte de millora de l’habitatge quan tot just fa un any que es va aprovar i encara no ha estat possible la seva aplicació pràctica. El motiu és segurament l’escassa eficàcia que ha tingut. Era una mesura que no empenyia a res. En fi, que si es feien obres a casa era per molts motius, entre els quals no destacava el fiscal.

Aquesta deducció era d’aplicació a les obres realitzades en l’habitatge o en l’edifici en la qual aquest es trobava (obres de la comunitat) fins a 31 de desembre de 2012, sempre que tingués per objecte la millora de l’eficiència energètica, la higiene, salut i protecció del medi ambient, la utilització d’energies renovables, la seguretat i l’estanqueïtat, i en particular la substitució de les instal·lacions d’electricitat, aigua, gas o altres subministraments, o afavorien l’accessibilitat a l’edifici o els habitatges, així com per les obres d’instal·lació d’infraestructures de telecomunicació que permetessin l’accés a Internet i a serveis de televisió digital en l’habitatge del contribuent.

 

La suma d’obstacles existents eren:

   • Que el contribuent no podia cobrar més de 33.007,20€, doncs en aquest cas la deducció tendia a desaparèixer.

   • Que les obres amb dret a deducció ho eren per import màxim de 4.000,00€.

  • Que la deducció era del 10%, per tant, només l’IVA de la factura ja n’eliminava els seus efectes beneficiosos.

  • Que només es permetia respecte l’habitatge habitual, si l’immoble estava llogat o era segona residència no era d’aplicació.

 

A partir d’ara la situació podria passar a ser la següent:

   • El tipus de deducció passaria del 10 per 100 al 20 per 100, per tant s’ampliaria la quantia màxima deduïble i el límit de renda per a beneficiar-se de la deducció.

   • S’estén la deducció a obres en habitatges distints de l’habitual, incloses les posades en lloguer.

   • S’estableix que els contribuents amb una base imposable igual o inferior a 53.007,20 euros podran beneficiar-se en la seva totalitat de la deducció, rebaixant-se aquesta progressivament fins a quedar a zero per als contribuents amb una base imposable superior a 71.007,20 euros.

  • La reforma eleva, així mateix, el límit màxim de base de deducció anual, que passa de 4.000 euros a 6.750 euros. Això significa que la deducció anual màxima de la qual es pot beneficiar un contribuent serà de 1.350 euros (el 20% de 6.750 euros), el que permet equiparar el límit d’aquesta deducció amb l’existent per inversió en habitatge.

   • A més, s’augmenta el límit plurianual màxim deduïble, que passa de dotze mil euros a vint mil euros.

 

Les limitacions a tenir en compte i que es mantenen són:

   • Pel què fa a les temporals, el límit se segueix marcant a 31 de desembre de 2012. Per tant, les quantitats satisfetes amb posterioritat a aquella data no generaran benefici fiscal.

   • L’ exclusió de les obres fetes en garatges, jardins, parcs, piscines, elements esportius i anàlegs.

   • S’exigirà factura detallada amb tots els requisits legals, incloent el desglossament de l’IVA, (en molts dels casos serà l’IVA reduït del 8 per 100 aplicable a les obres de renovació i reparació d’habitatges).

   • Només s’admetran pagaments en targeta de crèdit o dèbit, mitjançant transferència bancària, xec nominatiu o ingrés en compte en entitat de crèdit. No s’accepten els pagaments en metàl·lic.

En definitiva, un lífting legislatiu que servirà perquè més contribuents puguin deduir a la seva declaració de renda algun concepte més dels què habitualment operaven, sense perjudici que està lluny del seu objectiu real, potenciar la construcció i la creació de llocs de treball.

Més informació| Consell de Ministres

Oscar Masó