La Tresoreria ha incrementat les bases als treballadors del Règim Especial de Treballadors autònoms o treballadors per compte propi, sense avís previ, fins a un 8,6%. A més, ha incrementat els tipus un 0,6% per implementació del Mecanisme d’equitat intergeneracional (MEI) a tots els afiliats al RETA.

Aquest augment és degut a tots aquells autònoms que cada any la TGSS revaloritza  automàticament les bases de cotització, d’una banda, i en segon terme per efecte del nou Mecanisme d’Equitat Intergeneracional (MEI). Aquest increment inesperat, a més a més, sens cap explicació de la Seguretat Social no ha pujat el mateix a tots els autònoms.

Per què han pujat les quotes dels autònoms al gener?

Aquest augment és degut al que disposa a la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2023 (Llei 31/2022) publicat al Butlletí Oficial de l’Estat el 24 de desembre passat,  que recull una pujada de les bases de cotització per als autònoms.

La segona pujada que afecta tots els autònoms per igual és l’ increment dels tipus de cotització, que són els que, aplicats a la base, s’utilitzen per calcular la quota . Aquests tipus han pujat pel Mecanisme d’Equitat Intergeneracional ( MEI ). Abans eren del 30,6% i ara són del 31,2%.

Per si  no fos suficient, alguns autònoms que varen sol·licitar la tarifa plana després de la implantació del nou sistema de cotització, la Seguretat Social ha comès un error en les quotes i ha cobrat al voltant de 220 euros de més a milers d’autònoms.

Tal com apunten des de diversos mitjans, l’equivocació ha afectat uns 8.000 autònoms que s’havien donat d’alta en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi entre l’1 i el 9 de gener i que s’havien acollit a la tarifa plana, és a dir, una quota reduïda de 80 euros mensuals durant els primers 12 mesos d’activitat. Tanmateix, se’ls ha cobrat una quota mínima normal: uns 300 euros.

La Seguretat Social ha explicat que la devolució es produirà d’ofici. Al febrer es cobrarà ja la quota correcta, 80 euros, i posteriorment, probablement al març, es farà una devolució amb l’import cobrat de més.