El Govern ha publicat l’Ordre PCM/74/2023, de 20 de gener, per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, atur, protecció per cessament d’activitat, Fons de Garantia Salarial i formació professional per a l’exercici 2023.

Abans de res cal aclarir que fins que no es publiqui el Reial Decret que fixi el Salari mínim interprofessional SMI per al 2023, es prorroga la vigència del RD 152/2022 pel qual es va fixar el SMI per al 2022.

D’aquesta manera, fins que no s’aprovi el salari mínim interprofessional per a l’any 2023, les bases mínimes de cotització 2023 seran provisionalment de 1.166,70 €. Es preveu que s’augmenti  el SMI ben aviat amb caràcter retroactiu des del gener, així que tocarà tornar a fer ajustaments.

Segons l’Ordre PCM/74/2023, la base de cotització màxima queda fixada, a partir de l’1 de gener de 2023, en la quantia de 4.495,50 € mensuals.

És a dir, les bases màximes per al 2023 seran 4.495,50 € mensuals o 149,85 € diaris.

Les bases mínimes de cotització, segons categories professionals i grups de cotització, s’incrementaran en el mateix percentatge que augmenti el SMI.

Aquestes són les bases provisionals i tipus de cotització el 2023 a la Seguretat Social, amb efectes retroactius des de l’1 de gener del 2023.

Grup de cotització Categories professionals Des de l’1 de gener 2023
Bases mínimes

Euros/mes

Bases màximes

Euros/mes

1 Enginyers i llicenciats. Personal d’ alta direcció no inclòs en l’ article 1.3.c) de l’ Estatut dels Treballadors 1.629,30 4.495,50
2 Enginyers tècnics, perits i ajudants titulats 1.351,20 4.495,50
3 Caps administratius i de taller 1.175,40 4.495,50
4 Ajudants no titulats 1.166,70 4.495,50
5 Oficials administratius 1.166,70 4.495,50
6 Subalterns 1.166,70 4.495,50
7 Auxiliars administratius 1.166,70 4.495,50
 

 

Des de l’1 de gener 2023
Bases mínimes
euros/dia
Bases mínimes
euros/dia
8 Oficials de primera i segona 38,89 149,85
9 Oficials de tercera i especialistes 38,89 149,85
10 Peons 38,89 149,85
11 Treballadors menors de divuit anys, sigui quina sigui la seva categoria professional 38,89 149,85

Els tipus de cotització en el Règim General de Seguretat Social seran els següents:

CONTINGÈNCIA TIPUS DE COTITZACIÓ (%)
EMPRESA TREBALLADOR TOTAL
Contingències comunes 23,60 4,70 28,30
Contingències professionals S’aplicaran els tipus de la tarifa de primes establerta en la D.A. 4a de la Llei 42/2006, de 28 de desembre (en redacció aportada per Llei 42/2006, de 28 de desembre) .
Mecanisme d’equitat intergeneracional (MEI)

 

0,6 (sobre la base de cotització per contingències comunes). 0,5 0,1

Tipus de cotització

  1. Atur
SITUACIONS TIPUS DE COTITZACIÓ (%)
EMPRESA TREBALLADOR TOTAL
Contractació indefinida: inclosos els contractes indefinits a temps parcial i fixos discontinus, així com la contractació de durada determinada en les modalitats de contractes de formació en alternança, per a la formació i l’ aprenentatge, formatiu per a l’ obtenció de la pràctica professional adequada al nivell d’ estudis, de relleu, interinitat, i contractes, qualsevol que sigui la modalitat utilitzada, realitzats amb treballadors que tinguin reconegut un grau de discapacitat no inferior al 33 per cent. 5,50 1,55 7,05
Contractació de durada determinada (a temps complet i parcial). 6,70 1,60 8,30
Transformació de la contractació de durada determinada en contractació de durada indefinida (des del dia de la data de la transformació). 5,50 1,55 7,05
 

 

Socis treballadors de les cooperatives de treball associat, socis treballadors de les cooperatives d’ explotació comunitària de la terra i socis de treball de les cooperatives, inclosos en règims de Seguretat Social que tenen prevista la cotització per desocupació.

5,50 1,55 7,05

(si el vincle societari amb la cooperativa és indefinit).

6,70 1,60 8,30

(si el vincle societari amb la cooperativa és de durada determinada).

Col·lectius amb una relació de serveis de caràcter temporal amb les administracions, els serveis de salut o les forces armades (funcionaris d’ocupació de les Administracions públiques, el personal amb nomenament estatutari temporal dels serveis de salut, els militars de complement i els militars de tropa i marineria de les forces armades que mantenen una relació de serveis de caràcter temporal). 5,50 1,55 7,05

(si aquests serveis són d’interinitat o substitució).

 

6,70 1,60 8,30

(si aquests serveis són de caràcter eventual).

Reconeixement de discapacitat durant la vigència del contracte de durada determinada (a partir de la data en què es reconegui al treballador un grau de discapacitat no inferior al 33 per 100). 5,50

 

1,55 7,05
Representants de comerç que prestin serveis per a diverses empreses. Tipus de cotització per desocupació que correspongui a cada contractació.
Interns que treballin en tallers penitenciaris i menors. 5,50 1,55 7,05
Càrrecs públics i sindicals [apt. 1. e) i f) de l’art. 264 de la LGSS]. 6,70 1,60 8,30
Reservista que no sigui funcionari de carrera i reservista d’ especial disponibilitat, quan siguin activats per prestar serveis en unitats, centres i organismes del Ministeri de Defensa. 6,70 1,60 8,30

Fons de Garantia Salarial i formació professional

  EMPRESA TREBALLADOR TOTAL
Fons de Garantia Salarial (FOGASA) 0,20 % 0,20 %
Formació professional 0,60 % 0,10 % 0,70 %