Està previst modificar l’interès de demora per l’any 2023, fixant-se en el 4,0625%. Abans era del 3,75%.

L’interés legal quedaria fixat en el 3,25% per l’any 2023. Abans era del 3,00%.