L’autònom que cessi en la seva activitat de manera involuntària té dret a percebre la prestació per cessament d’activitat.

Tots els autònoms cotitzen de forma obligatòria per la contingència de cessament d’activitat i a  partir de l’1 de gener de 2023 es permet cobrar aquesta prestació sense que sigui necessari el tancament del negoci ni la baixa al RETA, de manera que ambdues situacions –activitat i prestació– siguin compatibles.

Per poder accedir a la prestació per cessament d’activitat, l’autònom haurà de complir els requisits següents:

 • Haurà d’haver cotitzat com a mínim 12 mesos per la contingència de cessament d’activitat.
 • S’haurà de trobar al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social.
 • En cas de cessament definitiu, no haurà d’haver arribat a l’edat de jubilació.

Així mateix, per accedir a la prestació, l’autònom haurà de trobar-se en situació legal de cessament d’activitat. Això passarà -entre altres situacions- si acredita causes tècniques, econòmiques, productives o organitzatives que impedeixin el desenvolupament de l’activitat, quan concorri alguna de les circumstàncies següents:

 • Si patiu pèrdues superiors al 10% dels ingressos en un any, exclòs el primer any de l’activitat.
 • Si hi ha impagats per valor del 30% dels ingressos.
 • Si es produeix la declaració judicial de concurs que impedeixi continuar amb l’activitat.

A partir de l’1 de gener de 2023 també es considerarà que hi ha causes econòmiques, tècniques, productives o organitzatives:

 • En cas d’ERTE, quan es produeixi o bé la reducció del 60% de la jornada de tots els treballadors per compte d’altri que tingui contractats l’autònom o bé la suspensió temporal dels contractes de treball almenys del 60% dels treballadors. A més, s’hauran de complir els requisits següents:
  • En els dos trimestres fiscals previs, el nivell d’ingressos ordinaris o de vendes s’haurà d’haver reduït un 75% respecte dels registrats en els mateixos períodes de l’exercici (o exercicis) anterior.
  • Els rendiments nets mensuals de l’autònom durant aquests trimestres no han d’assolir el salari mínim interprofessional (SMI) o la base per la qual cotitza (si aquesta fos inferior).
 • En el cas dels autònoms que no tinguin treballadors assalariats, quan mantinguin deutes exigibles amb creditors l’import dels quals superi el 150% dels ingressos ordinaris o de les vendes dels dos trimestres fiscals previs a la sol·licitud, i aquests ingressos o vendes suposin la seva una reducció del 75% respecte dels mateixos períodes de l’exercici o d’exercicis anteriors.