Avui al BOE s’ha publicat l’Ordre HFP/1123/2022, de 18 de novembre, per la qual es modifica l’Ordre HAP/2328/2014, d’11 de desembre, per la qual s’aproven els models 591 “Impost sobre el valor de la producció de l’energia elèctrica. Declaració anual d’operacions amb contribuents” i 588 “Impost sobre el valor de la producció de l’energia elèctrica. Autoliquidació per cessament d’activitat de gener a octubre” i s’estableixen forma i procediment per a la seva presentació.

El contingut de la disposició informa que “A l’efecte de complimentar la declaració anual d’operacions amb contribuents de l’impost sobre el valor de la producció de l’energia elèctrica efectuades en 2021, a presentar durant els vint primers dies naturals del mes de desembre de 2022, l’import dels pagaments satisfets objecte de declaració únicament haurà d’incloure els pagaments que retribueixin l’electricitat incorporada al sistema de transport i distribució del sistema elèctric durant el primer i segon trimestre de 2021.

Accés a la norma