El RDL 14/2022 introdueix modificacions en el nou sistema de cotització per a treballadors autònoms en relació amb les altes d’ofici, el termini de devolució de diferències de cotització, la bonificació de quotes en determinats supòsits, la tarifa plana i el règim de compatibilitat de les prestacions de cessament d’activitat i per a la sostenibilitat de l’activitat en sectors afectats pel Mecanisme RED.

Modificacions en la regulació del RDL 13/2022:

Les modificacions afecten les qüestions següents:

  1. En les altes d’ofici al RETA, en què, com a regla general, la base de cotització aplicable fins a la data d’efectes de l’alta és la base mínima del tram 1 de la taula general, s’estableix la possibilitat que la ITSS fixi expressament una altra base de cotització mensual superior (LGSS art.308.1.a.5º).
  2. Es redueix en un mes el termini de devolució de les diferències de cotització als treballadors per compte propi una vegada efectuada la regularització corresponent, quedant fixat en el 30 d’abril de l’exercici següent (abans, el 31 de maig) (LGSS art.308.1.c.4; RD 2064/1995 art.46.2.5è.c).
  3. Es modifiquen les regles de bonificació de quotes per tal que passin a calcular-se sobre la base mitjana dels 12 mesos anteriors (abans sobre la base mínima de cotització del tram 1 de la taula general) en els següents supòsits:
   -Durant els períodes de descans per naixement, adopció, guarda amb fins d’adopció, acolliment, risc durant l’embaràs o risc durant la lactància natural (LETA art.38)
   – Treballadores autònomes que es reincorporin al treball per compte propi després d’haver cessat en l’activitat per naixement de fill o filla, adopció, guarda amb finalitats d’adopció, acolliment i tutela (LETA art.38 bis).
  4. Es modifica la tarifa plana a l’efecte que quan els treballadors autònoms tinguin un grau de discapacitat igual o superior al 33%, o siguin víctimes de violència de gènere o víctimes de terrorisme puguin beneficiar-se de la quota reduïda durant 24 mesos (en lloc de 12), ampliable en 12 mesos més si els rendiments nets anuals sense inferiors a l’SMI (LETA art.38 ter.10).
   – En aquests casos la quantia de la quota reduïda serà, els anys 2023 a 2025, de 80 euros mensuals durant els primers 24 mesos, i de 160 euros a partir del mes 25 (RDL 13-2022 14/2022).
  5. En cas d’incompliment de l’obligació de presentar la declaració de l’IRPF o quan, havent-la presentat, l’autònom no hagi declarat ingressos a efectes de la determinació dels rendiments nets quan resulti d’aplicació el règim d’estimació directa, la base de cotització aplicable sigui la base mínima de cotització per a contingències comunes del grup 7 de cotització del RGSS, i no la del tram 1 de la taula general de bases del RETA (RD 2064/1995 art.44.3.e).
  6. En els supòsits de pluriactivitat es permet compatibilitzar la prestació de cessament d’activitat amb rendes derivades de l’activitat per compte d’altri sempre que la suma de la retribució mensual mitjana dels últims 4 mesos immediatament anteriors al naixement del dret i la prestació per cessament d’activitat, sigui inferior a l’import del SMI (LGSS art.342).
   – Aquesta regla és també d’aplicació a la prestació per a la sostenibilitat de l’activitat de les persones treballadores autònomes d’un sector d’activitat afectat pel Mecanisme RED tant en la seva modalitat cíclica com sectorial (LGSS disp.adic.48a i 49a).