Avui, 28 de desembre de 2022, s’ha publicat el Reial Decret-llei 20/2022 de mesures de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra d’Ucraïna.

Entre les mesures tributàries més destacables hi ha la que prorroga, fins 31 de desembre de 2023, el tipus d’IVA del 5% per entregues de gas natural, energia elèctrica, fusta per llenya, etc…

Alhora es prorroga fins el 30 de juny de 2023 el tipus del 4% d’IVA aplicable a les mascaretes, i el tipus del 0% de les entregues de béns i prestacions de serveis necessaris per combatre els efectes del SARS-CoV-2

Es modifica el tipus impositiu aplicable temporalment de l’Impost sobre el Valor Afegit a determinats lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries d’aliments, així com a l’efecte del recàrrec d’equivalència.


Amb efectes des de l’1 de gener de 2023 i vigència fins al 30 de juny de 2023:

S’aplicarà el tipus del 5 per cent de l’Impost sobre el Valor Afegit als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries dels següents productes:
a) Els olis d’oliva i de llavors.
b) Les pastes alimentàries.
El tipus del recàrrec d’equivalència aplicable a aquestes operacions serà del 0,625 per cent.

No obstant això, el tipus impositiu aplicable serà el 10 per cent a partir del dia 1 del mes de maig de 2023, en el cas que la taxa interanual de la inflació subjacent del mes de març, publicada a l’abril, sigui inferior al 5,5 per cent. En aquest cas, el tipus del recàrrec d’equivalència aplicable a aquestes operacions serà del 1,4 per cent.

S’aplicarà el tipus del 0 per cent de l’Impost sobre el Valor Afegit als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries dels següents productes:
a) El pa comú, així com la massa de pa comú congelada i el pa comú congelat destinats exclusivament a l’elaboració del pa comú.
b) Les farines panificables.
c) Els següents tipus de llet produïda per qualsevol espècie animal: natural, certificada, pasteuritzada, concentrada, desnatada, esterilitzada, UHT, evaporada i en pols.
d) Els formatges.
e) Els ous.
f) Les fruites, verdures, hortalisses, llegums, tubercles i cereals, que tinguin la condició de productes naturals d’acord amb el Codi Alimentari i les disposicions dictades per al seu desenvolupament.
El tipus del recàrrec d’equivalència aplicable a aquestes operacions serà del 0 per cent.

No obstant això, el tipus impositiu aplicable serà el 4 per cent a partir del dia 1 del mes de maig de 2023, en el cas que la taxa interanual de la inflació subjacent del mes de març, publicada a l’abril, sigui inferior al 5,5 per cent. En aquest cas, el tipus del recàrrec d’equivalència aplicable a aquestes operacions serà del 0,5 per cent.

La reducció del tipus impositiu beneficiarà íntegrament al consumidor, sense que, per tant, l’import de la reducció pugui dedicar-se totalment o parcialment a incrementar el marge de benefici empresarial amb el consegüent augment dels preus en la cadena de producció, distribució o consum dels productes, sense perjudici dels compromisos addicionals que assumeixin i publicitin els sectors afectats, per responsabilitat social.
L’efectivitat d’aquesta mesura es verificarà mitjançant un sistema de seguiment de l’evolució dels preus, independentment de les actuacions que correspongui
realitzar a la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència en l’àmbit de les seves competències.

Pel que fa a l’impost sobre el valor de la producció de l’energia elèctrica, i a efectes de calcular els pagaments fraccionats de l’impost sobre el valor de la producció de l’energia elèctrica de l’exercici 2023, es determina un valor de 0 euros.

Accés a la norma