El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat el Decret legislatiu 1/2024, de 12 de març, pel qual s’aprova el llibre sisè del Codi Tributari de Catalunya, que integra el text refós dels preceptes legals vigents a Catalunya en matèria de tributs cedits.

El llibre sisè del Codi tributari de Catalunya que ara s’aprova forma part de la codificació del dret tributari de Catalunya.

 

Ordena i sistematitza les principals normes tributàries de rang legal relatives als tributs cedits.

Té caràcter obert, determinat per la necessitat de poder incorporar progressivament els diferents continguts normatius relatius als tributs cedits amb rang de llei, que han de formar part del dret tributari de Catalunya.

Es regulen, entre altres qüestions, els següents impostos, en la seva regulació autonòmica:

  • Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
  • Impost sobre el patrimoni.
  • Impost sobre successions i donacions.
  • Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.
  • Tributació sobre el joc;
  • Impost especial sobre determinats mitjans de transport,
  • Impost sobre el dipòsit de residus en dipòsits controlats, la incineració i la coincineració de residus.

Accés a la norma