La Direcció General De Tributs, en consulta vinculant V1725-22 ha determinat que les quanties percebudes de l’entitat asseguradora que excedeixen del cost dels serveis abans indicats tributa per l’impost sobre successions sense dret a practicar la reducció de la base imposable (actualment a Catalunya de 25.000€).

Ho fonamenta en el sentit que l’assegurança de decessos difereix de l’assegurança de vida segons la llei de contractes d’assegurances.

l’assegurança de decessos l’assegurador s’obliga a prestar els serveis funeraris pactats a la pòlissa per al cas de defunció de l’assegurat, mentre que en les assegurances sobre la vida, l’assegurador s’obliga a satisfer al beneficiari un capital, una renda o altres prestacions convingudes, en el cas de mort o bé de supervivència de l’assegurat, o de tots dos esdeveniments conjuntament. Així mateix, cal destacar que en l’assegurança de decessos l’apartat primer de l’article cent sis bis de la LCS preveu que l’excés de la suma de la suma assegurada sobre el cost del servei prestat per l’assegurador correspondrà al prenedor o, en defecte d’això, als hereus.

Accés a la consulta. V1725-22