Amb motiu de la pujada de l’IVA a partir del dia 1 de juliol de 2010 seria interessant, no només per part dels consumidors i usuaris finals, sinó també per aquelles empreses que no poden deduir l’IVA en la seva totalitat, ja sigui empreses en recàrrec d’equivalència (comerç minorista, etc…), en prorrata, o que presten serveis mèdics i d’altres no subjectes a IVA avançar les seves compres, despeses o inversions.

Recents consultes tributàries semblen indicar que en cas d’avançar pagaments (ja siguin per gaudir de les vacances, adquirir vehicles, o d’altres tipus de despesa o inversió), i amb independència de si se’n gaudeix amb posterioritat a 30 de juny, o es posen a disposició a partir d’aquella data, l’IVA a aplicar serà el vigent abans de l’increment.

Sense perjudici que la casuística serà enriquidora per als qui professionalment ens dediquem a aquests assumptes (factures rectificatives, vigència dels pressupostos, contractes signats, etc…) no és menys cert que una mesura d’aquest tipus en temps de crisis probablement passi factura (mai millor dit) en tant que resposta ràpida i tòpica que no requereix de més coneixements que els bàsics de qualsevol estudiant primerenc.

Com anècdota podem informar-vos que segons les darreres declaracions fetes pel sotsdirector general d’impostos sobre el consum, s’acceptarà que el rebut de telèfon de juny, que es cobrarà al juliol, no sigui amb l’IVA incrementat. Encara haurem de donar les gràcies!

Conscients que estem davant de polítiques fiscals pobres en idees (que no per ser usades en d’altres països hem d’entendre encertades) a l’Assessoria Codina som optimistes, i hem decidit pensar que la pujada de l’IVA s’ha traduït en un descompte temporal amb data de caducitat.

Més informació |Llei 37/1992 de 28 desembre de l’IVA

Oscar Masó