El Tribunal Suprem ha establert com a doctrina legal que “les prestacions públiques per maternitat percebudes de la Seguretat Social estan exemptes de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).”

Això suposa que les persones que hagin percebut prestacions per maternitat (o paternitata partir de 2014 (declaració de renda de 2015 i següents), poden recuperar l’impost pagat de més amb motiu que la prestació s’ha declarat exempta, i a quina quantia caldrà sumar els interessos generats fins la data de la devolució.

No és rellevant que en cobrar la prestació de maternitat es practiqués retenció o no (opció voluntària); si en confeccionar i presentar la declaració de renda es va incorporar aquesta prestació rebuda de l’INSS, es va tributar per ella, i ara seria el moment de recuperar l’impost (IRPF) associat a aquesta prestació.

Les quanties a recuperar poden ser importants, arribant en alguns supòsits a una quantia aproximada de fins a 6.000€ de devolució per prestació.

El termini per sol·licitar la rectificació de la declaració de l’any 2014 finalitzarà el mes de juny de 2019, per tant, i excepte que es tracti de períodes anteriors a 2014 no prescrits amb motiu d’altres comprobacions, el període per sol·licitar la devolució que genera aquesta sentència no és d’urgent compliment.

Es possible que en un breu període de temps l’AEAT ofereixi algun procediment per tal de gestionar les devolucions massives que aquesta sentència ocasioni, de la mateixa manera que es va fer per el “cèntim sanitari” el “deute subordinat o les participacions preferents”.

Si tens qualsevol dubte o vols ampliar informació al respecte, fes una consulta sense compromís als nostres experts en matèria fiscal.

Accés al contingut de la sentència