La recent interlocutòria ATS16359/2022 de 23 de novembre de 2022 ens apunta que en breu es resoldrà per part del Tribunal Suprem si vulnera el principi d’irretroactivitat exigir un tribut en el mateix exercici en què entri en vigor la seva llei reguladora, el període impositiu de la qual és l’any natural i que s’esdevingui l’últim dia de l’any natural, quan aquesta entrada en vigor es va produir amb anterioritat a la data de meritació.

La interlocutòria recorda al seu fonament quart la legalitat de l’anomenada retroactivitat de grau dèbil en la mesura que la irretroactivitat no està prevista per normes tributàries (sí en canvi per les normes sancionadores o restrictives de drets individuals). L’accepta però sempre que no afecti altres principis constitucionals, com per exemple podria ser el de seguretat jurídica.

Tot i que la interlocutòria tracta aquesta problemàtica fent referència a un tribut autonòmic, esdevé cabdal per altres impostos que es preveuen aprovar aquest any 2022 amb efectes també per aquest exercici, entre ells l’impost temporal a les grans fortunes.

Accés a la interlocutòria del TS