El BOE de 8 de desembre publica l’Ordre ETD/1217/2022, de 29 de novembre, per la qual es regulen les declaracions de moviments de mitjans de pagament en l’àmbit de la prevenció de blanqueig de capitals i de finançament del terrorisme.

Aquesta ordre regula els models de declaracions prèvies que cal cumplimentar quan es procedeix al transport d’efectiu. Com a novetat cal destacar la creació del model S-2 referent a la declaració de mitjans de pagament NO ACOMPANYATS en cas de sortida o entrada al territori nacional amb destí o procedents d’un Estat Membre de la Unió Europea i per els moviments dins el territori nacional NO ACOMPANYATS.

Es contemplen els requisits particulars que s’exigeixen per a presentar els diferents tipus de declaració en funció del moviment de què es tracti.

Recull la possibilitat que, en determinats suposats, les entitats de crèdit registrades puguin diligenciar les declaracions presentades pels seus clients, si bé distingint entre els supòsits de sortida del territori nacional i els moviments per territori nacional de mitjans de pagament.

Es tracta la intervenció de mitjans de pagament, es fixa el mínim de supervivència en 1.000€ com a màxim per persona i moviment, s’estableix el model d’acta d’intervenció i es desenvolupa el destí dels mitjans de pagament intervinguts.

Finalment, l’ordre es completa amb determinada informació que s’ha de facilitar als viatgers, referències a la comunicació sistemàtica d’operacions o l’obligació de col·laboració administrativa en aquest àmbit.

BOE