El Tribunal Suprem es pronunciarà sobre el funcionament de la regla de valoració establerta a l’article 37.1.b) de la llei de l’IRPF per el cas de transmissions de valors no admesos a negociació en algun mercat regulat.

Així es desprèn de l’ATS 13715/2022 de data 6 d’octubre de 2022.

La norma (IRPF) imposa una de les dues valoracions següents (la més alta) de cares a determinar el valor de transmissió, excepte que s’acrediti que el valor és el que s’hauria convingut parts independents en condicions normals de mercat:

  • El valor del patrimoni net.
  • El que resulta de capitalitzar al tipus del 20% el promig de resultats dels darrers tres exercicis socials tancats.

Ara el Tribunal Suprem decidirà si és admissible, quan l’administració tributària fa ús d’aquesta valoració en un procediment de comprobació, la taxació pericial contradictòria.