Una recent resolució del TEAR de Madrid de data 26/05/2022 estableix com a criteri que “mort l’hereu sense acceptar ni repudiar, l’hereu d’aquest que accepta l’herència del causant, hereta directament d’aquest, existint un només fet imposable de l’ISD, com ha declarat el TS. Per això, el termini de prescripció ha de comptar-se en funció de la data de la defunció del causant, no de la de l’hereu premort, ni des de la data d’acceptació de l’herència.
La conclusió és la mateixa encara que resulti aplicable la normativa prèvia a 1987.

El cas:

Defunció Sra. EXY l’any 2017 sense haver acceptat herència del Sr. BTZ quina defunció es va produir el 1960.

L’hereu de la Sra. EXY hereta directament del Sr. BTZ, havent prescrit el dret de l’administració a liquidar l’herència.

Accés a la resolució del TEAR