La Llei 27/2011 va introduir modificacions importants en la regulació de la pensió de jubilació afectant qüestions com l’edat ordinària de jubilació; el càlcul de la base reguladora de la pensió i el percentatge aplicable a aquesta; la jubilació anticipada i la jubilació parcial. La reforma, que va entrar en vigor l’1-1-2013, va establir normes transitòries fins a la seva plena aplicació el 2027.

Durant el 2022, per accedir a la pensió de jubilació, s’apliquen les normes següents:

 • Edat:
  • L’edat ordinària de jubilació es fixa en 66 anys i 2 mesos sempre que s’acreditin almenys 15 anys de cotització. Això no obstant, es permet accedir a la jubilació als 65 anys a les persones que acreditin almenys 37 anys i 6 mesos de cotització.
  • Per accedir a la jubilació parcial anticipada el 2022, s’exigeix haver complert 62 anys i 2 mesos si s’acrediten almenys 35 anys i 6 mesos de cotització, o 63 anys i 4 mesos si s’acrediten 33 anys de cotització.
 • Base reguladora de la pensió de jubilació. Durant l’any 2022 es calcula dividint per 350 les bases de cotització dels 300 mesos immediatament anteriors al mes previ del fet causant. D’aquesta manera, es prenen en consideració els darrers 25 anys cotitzats, un any més que el 2021.
 • Percentatge aplicable a la base reguladora. Fins al 31-12-2022, per assolir el 100% de la base reguladora s’exigeix un total de 36 anys de cotització. Durant aquest període, la quantia de la pensió de jubilació es determina aplicant a la base reguladora els percentatges següents:
  • pels primers 15 anys cotitzats: 50%;
  • per cada mes addicional entre els mesos 1 i 106: 0,21%;
  • pels 146 mesos següents: 0,19%.