La reforma laboral ha modificat el règim de contractes temporals. Com afecten aquests canvis als contractes actuals. Quan entren en vigor els nous contractes? Han canviat els supòsits en què és legal fer un contracte temporal ?.

Contracte Temporal per Circumstàncies de la producció

Durada. Es manté la durada màxima de sis mesos, ampliable a un any per conveni sectorial (no es pot ampliar per conveni d’empresa). En el cas de concertar un contracte per una durada inferior a la màxima, es podrà prorrogar en una única vegada fins al màxim legal o de conveni.

Causa. S’eliminen com a causes les circumstàncies del mercat i l’acumulació de tasques o l’excés de comandes, i es defineixen les circumstàncies de la producció en els termes següents:

Increment ocasional i imprevisible. Quan es produeixin puntes de treball que no es repeteixin cada temporada, que no siguin ni estructurals ni previsibles. Apunt. Per exemple, un fabricant de mascaretes quirúrgiques podria haver subscrit un contracte d’aquest tipus per un augment transitori i imprevisible de la demanda.

Increment ocasional previsible. Per a necessitats de durada reduïda i de les que se’n conegui el final (per exemple, per a l’organització d’un esdeveniment). Atenció! La durada màxima és de 90 dies en un any natural, que no podran ser utilitzats de manera continuada, independentment dels treballadors necessaris per atendre les necessitats concretes a cadascun d’aquells dies.

Exemples: Pel que fa a l’increment ocasional previsible, no serà possible contractar un treballador de l’1 de gener al 31 de març, per ser dies continuats. Tampoc serà possible contractar un treballador per al gener, un altre per març, un altre per a abril i un altre per a octubre, ja que se superen els 90 dies.

En canvi, sí que serà possible contractar cinc treballadors per al gener i deu per a la segona quinzena d’agost.

Oscil·lacions activitat normal. Si es produeixen oscil·lacions que, encara que siguin resultat de l’activitat normal de l’empresa, generen un desajust temporal entre l’ocupació estable disponible i la requerida (augments d’activitat o desajustos per reducció temporal del nombre de treballadors, com passa durant les vacances).

Exemples: En cas d’augments temporals del volum d’activitat però que es repeteixin cada temporada (per exemple, una botiga que incrementa les vendes durant el període nadalenc), no es podrà utilitzar aquest contracte, havent de recórrer a un contracte fix-discontinu o a un indefinit a temps parcial.

Contracte per obra o servei

Desapareixen els contractes per obra o servei per a activitats amb substantivitat pròpia (per exemple, per realitzar un suposat projecte o contrata, …, tota vegada que a la pràctica, es tracta de l’activitat normal (substancial) de l’empresa. Aquesta eliminació entrarà en vigor el 30 de març de 2022, aplicant-se el règim transitori que s’indica al paràgraf següent.

Règim transitori

1. Contractes vigents i subscrits abans de l’entrada en vigor de la Llei. Els contractes d’obra i servei, eventuals o d’interinitat subscrits abans del 31 de desembre de 2021 es mantindran vigents fins a la durada màxima, encara que aquesta finalització es produeixi amb posterioritat al 30 de març de 2022, i es regiran per la normativa anterior.

2. Els contractes d’obra i servei o eventuals subscrits entre el 31 de desembre del 2021 i el 30 de març del 2022 es regiran per la normativa anterior, però la seva durada no podrà ser superior a sis mesos.

3. A partir del 30 de març del 2022 només es podran subscriure nous contractes segons la nova normativa.