El passat 30 de desembre es va publicar el RD-Llei 32/2021 de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l’estabilitat en l’ocupació i la transformació del mercat de treball que introdueix canvis rellevants en l’Estatut dels Treballadors, la Llei General de la Seguretat Social i la Llei d’infraccions i Sancions de l’Ordre Social.

Resum de les modificacions més rellevants:

1. Contractes formatius (art. 11 ET)

El contracte de formació en alternança

• El contracte per a la formació i l’aprenentatge passa a denominar-se contracte de formació en alternança i el seu objecte és compatibilitzar l’activitat laboral retribuïda amb l’aprenentatge per un període d’entre 3 mesos i 2 anys.
• Per a la seva formalització cal realitzar un programa formatiu i designar tutors.
• La retribució serà la fixada pel conveni col·lectiu d’aplicació i en el seu defecte no podrà ser inferior al 65% de la retribució fixada per a un grup professional equivalent en el Conveni Col·lectiu durant el primer any i el 75% des del segon any.

El contracte formatiu per a l’ obtenció de la pràctica professional adequada al nivell d’ estudis

• Correspon a l’antic contracte en pràctiques.
• Es redueix el termini per celebrar-lo un cop finalitzats els estudis: 3 anys com a regla general i 5 anys en cas de treballadors amb discapacitat.
• La durada màxima es redueix a 1 any.
• Es regula l’obligació empresarial de dissenyar un pla de formació i designar un tutor. En cas de no complir-se aquests requisits el contracte es considerarà indefinit a temps complet.
• La retribució d’aquests contractes passa a ser com a mínim la del grup professional equivalent, sempre que el Conveni no en reguli una altra d’específica.

2. Contractes temporals (art. 15 ET)

• Els contractes es presumeixen indefinits limitant-se les possibilitats de contractació temporal a circumstàncies de la producció o a substitució de persona treballadora.
• En tot contracte temporal cal indicar: la causa, les circumstàncies concretes que ho justifiquen, la connexió amb la durada prevista.
• S’eliminen el contracte eventual i el contracte per obra o servei tal com els coneixem.
• El període d’encadenament de contractes temporals es redueix a 18 mesos en un període de referència de 24 mesos.
• Si aquest límit se supera tant els treballadors de plantilla com els d’ETT, els treballadors adquiriran la condició de fixos.
Els contractes eventuals i d’obra o servei signats abans del 31/12/2021 es regiran per la normativa anterior fins al final de la seva vigència, mentre que els signats entre l’1/1/2022 i el 31/3/2022 no podran tenir una durada superior a 6 mesos.

Contractes per circumstàncies de la producció per a situacions imprevisibles

• Per a casos en què hi hagi un increment ocasional i imprevisible que origini un desajust, incloent-hi específicament el període vacacional.
• La seva durada màxima és de 6 mesos en un sol contracte o amb una pròrroga. Per conveni sectorial la durada màxima es pot ampliar a 1 any.

Contractes per circumstàncies de la producció per a situacions ocasionals previsibles

• La seva utilització es limita a 90 dies per cada any natural. Les situacions ocasionals previsibles que justifiquen la contractació s’hauran d’ identificar en el contracte.
• S’estableix l’obligació d’informar la representació legal dels treballadors sobre la previsió d’ús d’aquesta modalitat durant l’últim trimestre de l’any.
• No s’admet com a causa vàlida la realització de treballs en el marc de contractes, subcontractes o concessions administratives que constitueixin l’ activitat habitual o ordinària de l’empresa.

Contractes per a la substitució d’ una persona treballadora

• El contracte podrà iniciar-se fins 15 dies abans de l’ absència del treballador substituït.
• Podrà usar-se per completar la jornada de treballadors amb jornada reduïda per causa legal o per a la cobertura temporal d’un lloc de treball durant un procés de selecció o promoció durant un màxim de 3 mesos.
• Els contractes d’interinitat signats abans del 31/12/2021 es regiran per la normativa anterior fins a la seva finalització.
Règim transitori per a determinades modalitats contractuals

• Els contractes per a obra i servei determinat, eventuals per circumstàncies del mercat, acumulació de tasques o excés de comandes, d’interinitat; així com els contractes fixos d’ obra subscrits en virtut de l’article 24 del conveni estatal de la construcció, resultaran aplicables fins a la seva durada màxima.
• Els contractes d’obra o servei determinat o eventuals celebrats entre el 31 de desembre de 2021 i 30 de març de 2022, es regiran per la normativa vigent en la data en què se subscriuen i tindran una durada màxima de 6 mesos.

3. Contracte fix discontinu (art. 16 ET)

• Es fomenta l’aplicació del contracte fix discontinu per a qualsevol treball de temporada independentment que sigui en dates certes o incertes; o de si la seva durada és o no determinada.
• Es permet la seva celebració en el marc de contractes mercantils i ETT.
• Es flexibilitza la determinació de la jornada en el contracte podent-se concretar quan es produeixi la crida. S’haurà d’informar la RLT abans de cada exercici de les previsions de crida.
• Es milloren les condicions laborals d’ aquests treballadors destacant que per computar l’ antiguitat es tindrà en compte la durada efectiva de tota la relació laboral.

4. Subcontractació d’obres i serveis (art. 42 ET)

• Es regula l’obligació d’aplicar el Conveni que correspongui a l’activitat efectivament desenvolupada en la contracta.

5. Expedients de regulació temporal d’ocupació o ERTOS (art. 47 ET)

• Es redueix a 7 dies el període de consultes per a empreses de menys de 50 treballadors.
• Es redueixen els terminis per formar la comissió representativa dels treballadors a 5 dies si hi ha RLT o 10 dies si no n’ hi ha.
• Per acordar una pròrroga caldrà obrir període de consultes de màxim 5 dies.
• S’inclou la regulació dels ERTE per força major.
• S’ estableix el Mecanisme RED de Flexibilitat i Estabilització de l’Ocupació

6. Altres modificacions de l’Estatut

• Desapareix la possibilitat que el contracte acabi per fi d’obra (art. 49 ET)
• S’elimina la prioritat del Conveni d’Empresa enfront del sectorial pel que fa al salari (art 84.2 a) ET).
• Es manté la ultraactivitat indefinida dels convenis col·lectius una vegada finalitzi la seva vigència (art. 86 ET)