D’acord amb la Llei 5/2012, de 20 de març, a partir de l’1 de novembre de 2012 serà d’aplicació l’impost sobre les estades en establiments turístics.

Aquest impost grava la capacitat econòmica de les persones físiques (excloses les persones de d’edat inferior o igual a 16 anys i les estades subvencionades per programes socials d’una administració pública de qualsevol estat membre de la UE) que es posa de manifest amb l’estada en els establiments i equipaments que a continuació s’exposaran.

La recaptació i ingrés a l’administració de l’impost afectarà en principi els següents establiments:

Hotels (inclou hostals, pensions, motels i altres variants admeses per la legislació de turisme).

Apartaments turístics, que cal entendre com a apartaments construïts especialment per a ús turístic.

Càmpings.

Establiments de turisme rural.

Albergs de joventut.

Habitatges d’ús turístic, entesos com aquells habitatges que es van construir per ser usats com habitatges, però que s’han destinat al lloguer a curt termini.

Àrees de pernoctació destinades a albergs mòbils.

Embarcacions de creuer turístic (no inclosos els iots privats)

La quota a ingressar s’obté de multiplicar el nombre d’estades pel tipus de gravamen corresponent segons el tipus d’establiment, amb un màxim de set unitats d’estada per persona. A continuació s’adjunten les dades amb les tarifes segons l’establiment i la zona:

Tipus d’establiment, tarifa a Barcelona ciutat i tarifa a la resta de Catalunya respectivament:

  • – Hotels de 5 estrelles, gran luxe i embarcacions de creure; 2,50 euros i 2, 50 euros.
  • – Hotels de 4 estrelles i 4 superior; 1,25 euros i 1,00 euro.
  • – Resta d’establiments i equipaments; 0,75 euros i 0,50 euros. 

Segons informa el projecte de reglament, l’autoliquidació serà trimestral i el període d’ingrés ho serà durant els 20 dies següents posteriors al tancament de cada trimestre.