El proper 28 de setembre finalitza el termini concedit per la Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya per a la regularitzar els habitatges i apartaments turístics existents a Catalunya.

Els habitatges d’ús turístic (HUT) són aquells habitatges que és cedeixen a terceres persones per a estades temporals inferiors a tres mesos, en més d’una ocasió en el període d’un any, i que formen part d’un edifici on coexisteixen amb  habitatges particulars.

Aquests habitatges han de disposar de cèdula d’habitabilitat i complir les condicions tècniques exigibles a qualsevol habitatge, així com estar suficientment moblats i dotats dels aparells i estris necessaris per a la correcta prestació del servei d’allotjament.

Per altra banda els apartaments turístics (AT) són aquells establiments d’allotjament turístic que formen part d’un únic edifici o conjunt d’edificis que són destinats íntegrament a l’allotjament de turistes, amb els corresponents serveis turístics.

Tanmateix aquests han de complir tots els requisits relatius a normativa ambiental, de seguretat i salubritat com qualsevol altre establiment turístic, com ara els hotels.

Així doncs, amb anterioritat el proper 28 de setembre d’enguany, els propietaris d’habitatges i apartaments turístics hauran d’informar als ajuntaments respectius per tal d’habilitar l’activitat. Posteriorment l’Ajuntament dóna l’alta de l’activitat i comunica les dades a la Direcció General de Turisme per a la corresponent inscripció al Registre de Turisme de Catalunya.

Concretament, els propietaris d’habitatges turístics han de regularitzar la seva situació per mitjà de la presentació d’una comunicació prèvia davant l’ajuntament corresponent,  mentre que, els propietaris d’apartaments turístics han de presentar una declaració responsable de compliment de la normativa turística.

La manca de regularització d’aquestes activitats dintre de l’esmentat termini podria suposar l’imposició per part de la Direcció General de Turisme de sancions econòmiques de fins a 90.000 euros.