El Consell de Ministres ha aprovat un seguit de noves mesures tributàries que a manca de més detall, podem resumir en:

ACTUALITZACIO DE BALANÇOS

El Govern permetrà el 2013 l’actualització monetària de l’últim balanç aprovat per part de les empreses. Es tracta d’adaptar els valors comptables a l’evolució de la inflació. Amb això s’eviten tensions inflacionistes en les empreses i alhora que s’acosti el valor comptable al valor de mercat. L’actualització tindrà caràcter voluntari, s’estendrà tant a persones jurídiques com físiques i estarà sotmès a una càrrega fiscal del 5 per 100 de l’import de l’actualització. El seu abast serà l’actiu de l’immobilitzat material i els arrendaments financers.

L’import de les revaloritzacions comptables es durà a un compte específic de reserva de revalorització. Posteriorment, es podrà destinar aquesta quantitat a la reducció de resultats comptables negatius, a l’ampliació del capital social o a reserves de lliure disposició. Per tant, la mesura permetrà també potenciar el finançament intern de les empreses en millorar la seva capacitat d’accés al mercat de capitals i de deute.

Els coeficients d’actualització s’establiran reglamentàriament per a la seva aplicació sobre el preu d’adquisició i amortitzacions. L’actualització de balanços és una mesura que es realitza amb certa periodicitat. Les últimes van ser aprovades en 1983 i 1996.

PLUSVÀLUES A CURT TERMINI EN L’IRPF

El règim de tributació aplicable als guanys patrimonials obtinguts a curt termini, amb la finalitat de frenar els moviments especulatius també es modifica. D’aquesta forma s’incorporaran en la base imposable general de l’IRPF els guanys que derivin de la venda d’elements patrimonials que haguessin estat un any o menys en el patrimoni del contribuent (accions, fons d’inversió, immobles, etc.). Aquestes transmissions passaran a tributar a la tarifa general, per tant no s’aplicarà el tipus de gravamen de l’estalvi on es troben enquadrades ara.

A Catalunya el tipus de gravamen general arriba fins al 56% mentre que el tipus de gravamen de l’estalvi arriba fins a un màxim del 27%.

FI DE LA DEDUCCIO PER ADQUISICIÓ D’HABITATGE EN L’IRPF

En matèria immobiliària, es suprimeix la deducció per inversió en habitatge habitual per a les adquisicions que es realitzin a partir del 1 de gener de 2013. La mesura, ja avançada pel president del Govern en el Congrés dels Diputats, respon a les recomanacions realitzades per la Comissió Europea. Es manté la deducció per a adquisicions anteriors a 2013.

PRÒRROGA DE L’IMPOST SOBRE EL PATRIMONI

Es prorroga l’Impost sobre el Patrimoni. La pàgina oficial del Consell de Ministres informa de la pròrroga de l’impost a data 1 de gener de 2014.

FI DE L’EXEMPCIÓ DELS PREMIS DE LES LOTERIES

Es fixarà un gravamen del 20 per 100 sobre els premis de loteries i apostes organitzades per la Societat Estatal Loteries i Apostes de l’Estat i per les Comunitats Autònomes, i dels sortejos organitzats per la Creu Roja i l’ONCE. S’aplicarà als premis que es celebrin a partir del 1 de gener de 2013. Queden exempts els premis per import inferior a 2.500 euros. Es fixa, així mateix, una retenció o ingrés a compte coincident amb l’import d’aquest gravamen especial, operant com retenció deslliuradora.