El BOE de data 24 de març de 2010 ha aprovat el reglament que regula l’activitat d’instal•lació i manteniment d’equips i sistemes de telecomunicació.

Els interessats en establir-se per a la prestació de serveis d’instal•lació o manteniment d’equips o sistemes de telecomunicació hauran de presentar amb anterioritat a l’inici de l’activitat i davant el Registre d’empreses instal•ladores de telecomunicació una declaració responsable, realitzada per mitjans electrònics en la qual assumeixin el compromís que compleixen els requisits establerts per al seu exercici, que seguiran complint aquests requisits durant el temps que prestin els serveis i que disposen de la documentació que acredita el seu compliment.

Els requisits que s’exigeixen per a la prestació de serveis d’instal•lació o manteniment d’equips o sistemes de telecomunicació són els següents:

a) Qualificació tècnica adequada: titulat competent en el cas de persona física, i en el cas de persona jurídica, que ho sigui, almenys, un dels titulars de l’empresa que haurà de comptar amb una participació mínima del 20% del capital social o comptar entre el personal laboral contractat amb un o diversos titulats competents.

Serà titulat competent el qual estigui en possessió d’un títol, ja sigui universitari o de formació professional, que acrediti coneixements en l’activitat d’instal•lació o manteniment d’equips o sistemes de telecomunicació.

b) Disponibilitat dels mitjans tècnics apropiats que, per ordre ministerial, es determinin.

c) Tenir contractat una assegurança de responsabilitat civil subsidiària o de la responsabilitat civil que pugui correspondre, aval o altra garantia financera, la cobertura mínima de la qual sigui de 300.000 euros per sinistre.

d) Estar al corrent de les obligacions tributàries i envers la Seguretat Social.

i) Haver realitzat el pagament de la taxa per inscripció en el Registre d’empreses instal•ladores de telecomunicació.

El reglament adverteix que la prestació del serveis sense haver acomplert el requisit de registre serà sancionada, alhora que informa del procediment que seguirà l’administració en cas de comprovar que no es reuneixen els requisits que la declaració responsable exigeix.

Finalment regula el registre d’empreses instal•ladores de telecomunicacions i les dades que han de constar al mateix.

Què es farà un cop el registre sigui operatiu? Qui el controlarà? Quins mitjans s’han previst al respecte? És el millor moment per a la creació de nous registres? Quants registres i de quantes matèries hi ha a tota Espanya? Són realment eficaços o seria convenient una altra forma de control?

Més informació| BOE

Oscar Masó