Una de les darreres mesures aprovades per sortir de la crisi era la famosa reducció del 20 % en el rendiment net d’activitats econòmiques (en estimació directa i objectiva) desenvolupades per contribuents que mantinguin o creïn llocs de treball (d’aplicació amb efectes retroactius el 2009, i per al 2010 i 2011).

Respecte la mateixa, la Direcció General de Tributs ha establert el següent criteri en quant a compatibilitat i aplicació si es realitza per mitjà d’una societat civil, comunitats de béns o herència jacent.

Per a determinar el dret a l’aplicació de la reducció quan l’activitat es realitzi a través d’una entitat com les abans informades, els requisits exigits haurien de complir-se pel contribuent persona física (no per l’entitat en règim d’atribució), tenint en compte tant l’activitat realitzada a través de l’entitat en règim d’atribució com les restants activitats que, si escau, desenvolupi el contribuent. En relació amb l’activitat realitzada a través de l’entitat en règim d’atribució, per a determinar el compliment dels requisits exigits es consideraran les magnituds existents en l’entitat en la part que correspongui amb el percentatge de participació del contribuent en l’entitat”

En conclusió, la reducció del rendiment net d’activitats econòmiques per manteniment o creació d’ocupació haurà de calcular-la individualment cada soci, hereu, comuner o partícip tenint en compte la totalitat de les activitats econòmiques realitzades i consignar-la, si escau la seva aplicació, en la seva declaració individual d’IRPF.

Més limitacions… ara per la via de la interpretació.

Més informació | Modelo 184

Oscar Masó