Embargament de salaris any 2023

Sapigueu que avui ha estat publicat al BOE el Reial decret 99/2023, de 14 de febrer, que fixa el salari mínim interprofessional per a l’any 2023 en 1.080 euros (en lloc dels 1.000 euros aplicables el 2022). Tingueu en compte aquesta nova quantia respecte les noves diligències d’embargament que rebeu.

En cas que qualsevol de les administracions  (d’Hisenda, d’un jutjat o d’una altra administració pública) us comuniqui l’embargament del salari d’algun treballador, tingueu en compte que el salari inembargable ha augmentat, en haver-se incrementat el SMI a 1.080 euros mensuals.

Si la vostra empresa rep una diligència d’embargament de les retribucions d’un dels seus empleats/des, no s’ha de retenir tot el salari, ja que una part d’aquest és inembargable. Aquesta part inembargable es calcula segons la proporció entre el salari mínim interprofessional i el sou net (és a dir, després de deduir-ne la retenció i la quota de Seguretat Social).

Els límits de la inembargabilitat dels salaris venen establerts en la Llei d’Enjudiciament Civil (LEC art.607), segons la següent escala:

Percepcions Percentatges Embargables
Fins a 1 SMI
D’ 1 a 2 SMI 30%
D’ 2 a 3 SMI 50%
D’ 3 a 4 SMI 60%
D’ 4 a 5 SMI 75%
Excés 5 SMI 90%

Important: Si el deute que provoca l’embargament procedeix d’una hipoteca sobre l’habitatge habitual de l’empleat, l’embargament es redueix. I si l’embargament procedeix d’una sentència que condemna al pagament d’una pensió d’aliments (per exemple, l’excònjuge o un fill), l’empresa ha d’embargar tot l’import mensual que estableix la sentència.

Per tant, de l’anterior article podem extreure les conclusions següents:

  1. El salari mínim interprofessional és inembargable. L’any 2023, el SMI se situa en 1.260 en 12 pagues o 1.080 euros en 14 pagues.
  2. Si el treballador percep un salari superior al SMI, se li embargarà un percentatge de la part que excedeixi, però no la seva totalitat.
  3. No poden ser embargats la pensió o el salari, però res es diu de la indemnització ni d’ altres abonaments que percebi el treballador. Per tant, la indemnització pot ser embargada en la seva totalitat.