El tribunal suprem condiciona les vendes en règim de viatges exemptes

Segons la sentència del Tribunal Suprem nº 4650/2022 de data 19/12/2022 per acreditar la residència habitual de l’adquirent, a l’efecte d’aplicar l’exempció per exportació de béns en règim de viatgers no n’hi ha prou amb l’aportació del passaport, quan en el mateix no consti la residència habitual o domicili del receptor dels lliuraments de béns. En aquests casos es fa necessari presentar altres mitjans de prova que acreditin la residència habitual del viatger.

En tot cas, correspon al venedor o proveïdor de les mercaderies, subjecte passiu de l’IVA, verificar si el document presentat pel viatger per a poder gaudir de l’exempció conté la dada de la residència habitual o domicili del viatger, podent, en el seu cas, ser aquest document, el passaport, el document d’identitat o qualsevol altre mitjà de prova admès en dret.

Diu la sentència que “Hi ha determinats Estats, com Espanya, la Xina, Rússia, Emirats Àrabs, Líban, etc., en els quals el passaport expedit no recull la residència habitual o domicili del seu titular. Per tant, per determinar aquesta residència habitual, requisit necessari per poder gaudir de l’exempció examinada, caldrà anar als altres mitjans de prova que detalla, no només l’article 9.2º.B) b) del RIVA sinó, com s’ha vist, l’article 147.2 de la Directiva 2006/112, que desenvolupa el Reglament espanyol i que conté la mateixa forma d’acreditació.

Aquests mitjans de prova són el “document d’identitat o qualsevol altre mitjà de prova admès en dret”.

L’article 9 de la llei de l’IVA disposa:

Artículo 9. Exenciones relativas a las exportaciones.

  1. Las exenciones relativas a las exportaciones o envíos fuera de la Comunidad quedarán condicionadas al cumplimiento de los requisitos que se establecen a continuación:

1.º Entregas de bienes exportados o enviados por el transmitente o por un tercero que actúe en nombre y por cuenta de éste.

En estos casos la exención estará condicionada a la salida efectiva de los bienes del territorio de la Comunidad, entendiéndose producida la misma cuando así resulte de la legislación aduanera.

A efectos de justificar la aplicación de la exención, el transmitente deberá conservar a disposición de la Administración, durante el plazo de prescripción del Impuesto, las copias de las facturas, los contratos o notas de pedidos, los documentos de transporte, los documentos acreditativos de la salida de los bienes y demás justificantes de la operación.

2.º Entregas de bienes exportados o enviados por el adquirente no establecido en el territorio de aplicación del Impuesto o por un tercero que actúe en nombre y por cuenta de éste en los siguientes casos:

  1. A) Entregas en régimen comercial.

Cuando los bienes objeto de las entregas constituyan una expedición comercial, la exención que dará condicionada al cumplimiento de los siguientes requisitos:

  1. a) Los establecidos en el número anterior.
  2. b) Sin perjuicio, en su caso, de lo dispuesto en la letra d) del párrafo cuarto del número 3.º siguiente, los bienes deberán conducirse a la aduana en el plazo de un mes siguiente a su puesta a disposición, donde se presentará por el adquirente el correspondiente documento aduanero de exportación.

En este documento se hará constar también el nombre del proveedor establecido en la Comunidad, a quien corresponde la condición de exportador, con su número de identificación fiscal y la referencia a la factura expedida por el mismo, debiendo el adquirente remitir a dicho proveedor una copia del documento diligenciada por la aduana de salida.

  1. B) Entregas en régimen de viajeros.

El cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley del Impuesto para la exención de estas entregas se ajustará a las siguientes normas:

  1. a) La exención sólo se aplicará respecto de las entregas de bienes documentadas en factura.
  2. b) La residencia habitual de los viajeros se acreditará mediante el pasaporte, documento de identidad o cualquier otro medio de prueba admitido en derecho.