En aplicació de l’article 170.6 de la Llei General Tributària, El Tribunal Suprem entén que l’administració tributària pot acordar la prohibició de disposar sobre els immobles d’una societat, sense necessitat que el procediment recaptatori es dirigeixi contra ella, quan s’haguessin embargat a una persona física les accions o participacions d’aquella i aquesta persona física per sí sola o conjuntament amb el cònjuge o altres persones físiques unides per vincles de parentiu estrets, està en disposició d’exercir un control total o parcial, directe o indirecte, sobre la societat titular dels immobles en qüestió.

Accés a la sentència