En contra del que disposava la recent sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que va ser objecte de notícia anterior, la Direcció General de Tributs recorda que les despeses de vestuari d’un advocat no son despesa deduïble de l’activitat.

Accés a la consulta