L’Assessoria Codina ha estat un dels primers despatxos en obtenir, de la Generalitat de Catalunya, una resolució estimatòria de devolució d’ingressos indeguts amb motiu de incorrecta determinació del valor de referència per part del cadastre.

El valor de referència es va determinar tenint en compte que s’estava davant un habitatge en condicions normals, quan en realitat es tractava d’un habitatge que requeria d’una rehabilitació i que no disposava de cèdula d’habitabilitat.

Això ha suposat la recuperació del 10% de l’impost sobre transmissions patrimonials entre el valor de referència i el valor real per el qual es va tancar la operació de compravenda.