El Reial decret llei 17/2022, de 20 de setembre redueix temporalment el tipus de l’Impost sobre el Valor Afegit aplicable als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de determinats combustibles, establint-lo en el 5%.

El nou redactat (temporal) informa:

Article 5. Tipus de l’Impost sobre el Valor Afegit aplicable temporalment als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de GAS NATURAL.
Amb efectes des de l’1 d’octubre de 2022 i vigència fins al 31 de desembre de 2022, s’aplicarà el tipus del 5 PER CENT de l’Impost sobre el Valor Afegit als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de gas natural.

Article 6. Tipus de l’Impost sobre el Valor Afegit aplicable temporalment als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de BRIQUETES I PÈL·LETS PROCEDENTS DE LA BIOMASSA I A LA FUSTA PER A LLENYA.
Amb efectes des de l’1 d’octubre de 2022 i vigència fins al 31 de desembre de 2022, s’aplicarà el tipus del 5 PER CENT de l’Impost sobre el Valor Afegit als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de briquetes i pèl·lets procedents de la biomassa i a la fusta per a llenya.

Accés a la normativa