El Tribunal Suprem ha establert doctrina relativa a les donacions en el marc de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), negant als donants la possibilitat de desgravar les pèrdues patrimonials que es produeixen entre l’adquisició i la donació dels béns.

La sentència respon a una controvèrsia originada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que havia admès aquesta compensació. No obstant això, el Tribunal Suprem, aplicant l’article 33.5.c de la llei de l’IRPF, ha clarificat que les pèrdues “degudes a transmissions lucratives per actes intervius o a liberalitats” no es computaran en la base imposable de l’IRPF del transmissor.

Accés a la notícia