El complement de maternitat per aportació demogràfica de pensió per jubilació per a persones amb més de dos fills, no es paga a aquelles que reben una pensió de jubilació anticipada per voluntat pròpia. L’article 60.4t de la LGSS no constitueix una discriminació directa segons la Directiva 79/7/CEE, ja que forma part de l’aplicació progressiva de la igualtat de tracte entre homes i dones en matèria de Seguretat Social.

El Tribunal de Justícia europeu va resoldre aquesta qüestió prejudicial plantejada pel Jutjat social núm. 3 de Barcelona i conclou que la norma espanyola no vulnera l’art. 4t de la Directiva 79/7 perquè aquesta regulació no està compresa en l’àmbit d’aplicació de la referida Directiva.

En aquest sentit, dos recents sentencies del Tribunal Suprem  Núm. Res, 250/2024 – Núm. Rec. 5793/2022 – 08/02/2024 i Núm. Res. 281/2024 Núm. REC. 419/2023 – 14/02/2024, en unificació de doctrina resolen aquesta qüestió  donant la raó a l’Institut Nacional de la Seguretat Social, en denegar l’accés a aquest complement de pensió a aquelles persones que varen demanar la seva pensió de jubilació anticipada per voluntat de la persona treballadora, i no per les causes previstes a l’art. 208 LGSS.

La regulació del complement per maternitat a les pensions contributives ha estat molt controvertida. Aquest complement tenia com a objectiu compensar les dones per la seva contribució demogràfica a la Seguretat Social, però la seva aplicació exclusiva a les dones va generar crítiques i es va considerar discriminatòria. En sentència STJUE 12-12-2019 (assumpte 450/2018) va concloure que aquesta regulació era una discriminació directa per raó de sexe i també es va concedir als homes que havien estat pares. Recentment, el TS STS 322/2024, 21/02/2024 ha determinat que el dret al complement d’aportació demogràfica a la pensió de jubilació establert a l’art. 60 LGSS i aplicable entre el 2016 i 2021, no prescriu.

En resum, totes les persones que tenen reconeguda una pensió contributiva entre el 01/01/2016 i el 03/02/2021, i han estat pares de dos o més fills, tenen dret a rebre el complement de maternitat per aportació demogràfica, a excepció d’aquelles que varen accedir a la jubilació anticipada voluntària.