La Secció Segona de la Sala Tercera del Tribunal Suprem ha emès una sentència important. En la seva decisió 7/2024, dictada l’8 de gener de 2024 (recurs de cassació 2779/2022), el Tribunal ha ampliat l’abast de la deducció fiscal per maternitat, inclosa en la llei de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), acceptant també les despeses de custòdia de menors de tres anys en guarderies.

Aquesta resolució anul·la la decisió anterior de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària (AEAT), que havia denegat a una mare treballadora l’increment de la deducció de maternitat fins a mil euros addicionals per aquestes despeses. Fins ara, l’AEAT aplicava un criteri restrictiu, permetent només les deduccions per despeses en guarderies amb autorització com a centre educatiu per part de l’Administració educativa competent. Aquesta interpretació limitava significativament les opcions de les mares per gaudir de la deducció.

El Tribunal Suprem ha establert que aquest requisit no està previst a la llei de l’IRPF, i per tant, limita indegudament les opcions de les mares treballadores. La sentència aclareix que les despeses de custòdia seran deduïbles, dins dels límits legals, tant si es paguen a guarderies com a centres d’educació infantil, sempre que aquests centres estiguin degudament autoritzats per a l’obertura i funcionament de l’activitat de custòdia de menors.

Amb aquest veredicte, així com amb una altra sentència de la mateixa data que rebutja un recurs de cassació interposat per l’AEAT (recurs de cassació 4995/2023), el Tribunal Suprem unifica el criteri dels jutjats i tribunals i corregeix la interpretació restrictiva de la deducció aplicada per l’Administració.

Accés a la notícia