Tot i que és un Tribunal Regional, la resolució del TEAR de Múrcia de 30/11/2023 resolt la possibilitat d’aplicar, en coherència amb la recent jurisprudència del Tribunal Suprem, la reducció del 30% dels ingressos obtinguts per part d’un advocat en l’exercici de la seva professió, atenent que aquests ingressos, vist el llibre registre d’ingressos concret de l’advocat (on els generats en més de dos anys representen menys d’un 20% dels ingressos), no son habituals.

Alhora la resolució accepta la imputació de despeses d’exercicis anteriors en exercicis posteriors, degudament comptabilitzats, si d’aquesta imputació no s’en deriva una menor tributació.

Accés a la resolució