La sentència del Tribunal Suprem, de data del 21 de desembre de 2023, tracta sobre un recurs de cassació interposat per la representació processal de l’Ajuntament contra una sentència de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Madrid. El cas gira entorn una sol·licitud de devolució d’ingressos indeguts respecte a l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), basada en una modificació del valor cadastral d’un immoble.

El Tribunal Suprem desestima el recurs de cassació presentat per l’Ajuntament, confirmant així la sentència del Tribunal Superior de Justícia. La Sala conclou que procedeix la devolució de l’import de l’IBI pagat indegudament per l’interessat, en considerar que el valor cadastral aplicable ha de ser el corresponent a la data de l’exigibilitat de l’IBI de cada any, i no el valor vigent en el moment del pagament. Això significa que, si hi ha una modificació a la baixa del valor cadastral amb efectes retroactius, aquesta ha de ser considerada per al càlcul de l’IBI dels anys anteriors afectats.

El Tribunal Suprem argumenta que l’aplicació del valor cadastral vigent en el moment de l’exigibilitat de l’impost (1 de gener de cada any) és conforme amb el principi de capacitat econòmica, reflectint millor la realitat del valor de l’immoble. A més, s’assenyala que la legislació tributària permet la retroactivitat en cas de revisió dels valors cadastrals i, per tant, es pot ajustar el valor cadastral per a períodes anteriors si es produeix una modificació posterior. El Tribunal també fa referència a la jurisprudència previa que suporta aquesta interpretació.

Accés a la sentència