El Reial Decret Llei 6/2010 de 9 d’abril de mesures per l’ impuls de la recuperació econòmica i de la ocupació informa d’una novetat important que alleugereix la càrrega administrativa de moltes PIMES pel què fa a les operacions vinculades. 

Si bé la reforma no modifica en absolut el règim fiscal i filosofia propis de les operacions vinculades (obligació de valorar les operacions amb criteris de mercat), sí que exclou de la obligació de documentació que justifica el valor triat aquelles empreses que facturin menys de 8.000.000,00€ sempre que el total de les operacions fetes al llarg del període impositiu amb persones o entitats vinculades no superi l’import conjunt de 100.000,00€ (valor de mercat). 

També valorem com a positiva la creació de límits a l’import de les sancions per al cas d’aquelles empreses que no els resulti d’aplicació l’exempció de documentació abans esmentada per haver superat els 100.000,00€. En aquests casos la sanció tindrà com a límit màxim la menor de les dues quanties següents: 

• El 10% de l’import conjunt de les operacions vinculades.

• L’1% de l’import net de la xifra de negocis.Que valorem com a positives les mesures no vol dir que les entenguem suficients. Únicament volem deixar clar que en haver-hi menys afectats, la lectura ha de ser esperançadora.

Amb aquest escrit volem felicitar aquelles empreses que ja no tenen aquesta obligació documental, sense perjudici que lluitarem per la total eradicació de la obligació per aquelles altres que entenem que tampoc haurien d’estar-ne afectades. 

Més informació |  Reial Decret Llei 6/2010 

Altres entrades al blog |Operacions vinculades: un desencert

Oscar Masó