En data d’avui 14 d’abril de 2010 entra en vigor el reial decret que preveu certes mesures que incentiven les obres de millora (reformes) a les vivendes, concretament les següents:

DEDUCCIÓ PER OBRES DE MILLORA A L’HABITATGE HABITUAL (O EDIFICI ON RADIQUI).

APLICACIÓ DE L’IVA REDUÏT (7%) A LES OBRES DE MILLORA I REHABILITACIÓ.

Anem a veure quines són les novetats més destacades:

A) DEDUCCIÓ IRPF fins a 31 de desembre de 2012:

a. La nova mesura preveu la possibilitat que els particulars puguin deduir de l’IRPF el 10% de les quantitats destinades a les obres de millora (tant a l’habitatge habitual o edifici on s’ubiqui) d’eficiència energètica, higiene, salut i protecció del mediambient, substitució d’instal·lacions d’electricitat, aigua, gas i d’altres subministraments o afavoreixin l’accessibilitat.

b. També formaran part de la base de deducció les obres amb destí a la instal·lació d’infraestructures de telecomunicació que permetin l’accés a Internet i a serveis de televisió digital fetes a l’habitatge habitual.

c. No es permet la deducció a les obres que es facin als pàrquings, jardins, parcs, piscines, instal·lacions esportives o similars.

d. La base màxima de deducció és de 4.000,00€ (per tant la deducció seria de 400,00€ en aquest cas) per als qui tinguin una base imposable inferior a 33.007,20€.

Si la base imposable és de 33.007,20 a 53.007,20€, la deducció va minvant considerablement fins esdevenir imperceptible.

e. No serà deduïble la quantia invertida si es paga amb diner efectiu.

f. La base acumulada de deducció al llarg dels tres anys que la mesura estarà activa no pot superar els 12.000,00€.

B) IVA reduït fins a 31 de desembre de 2012:

a. La normativa de l’IVA també ha sofert una variació, de forma que és possible aplicar el 7% a les obres de renovació i reparació fetes en edificis o part dels mateixos destinats a habitatge.

b. El destinatari de la obra ha de ser persona física i ha d’utilitzar l’habitatge on es fan les obres per a ús particular. També s’accepta en els casos que el receptor sigui una comunitat de propietaris.

c. La construcció o rehabilitació de l’habitatge objecte de millores ha d’haver acabat dos anys abans de fer aquestes.

d. Que el material aportat per part de qui executa les obres no superi el 33% de la base imposable de la operació.

En aquest darrer cas, i com a consell destinat a les empreses de construcció i rehabilitació els informem que és convenient que disposin d’un document o certificat signat per el particular que rep la factura conforme reuneix els requisits indicats per aplicar el tipus reduït. Aquest document es pot guardar juntament amb la factura emesa per si en un futur la inspecció de tributs ens demana acreditar els requisits.

Més informació | Reial decret llei 6/2010

Oscar Masó