Finalment resta per comentar les següents mesures d’interès fiscal que el Reial Decret Llei 6/2010 porta aparellades, concretament les següents: – Simplificació de les exigències pel què fa a la recuperació de l’IVA repercutit en supòsits de clients morosos. – Increment de les execucions d’obra que podran aplicar l’IVA reduït del 7%. – Augment dels anys en què serà possible aplicar la llibertat d’amortització. – Exempció de l’IRPF de les quantitats satisfetes per les empreses per al transport col•lectiu dels seus treballadors. – Futura reforma de les obligacions de documentació en operacions vinculades per als propers tres mesos. Anem ara a desglossar cadascun dels punts informats.

SIMPLIFICACIÓ IVA REPERCUTIT DE CLIENTS MOROSOS.

A partir del 14 d’abril de 2010 l’IVA dels clients morosos que s’hagi ingressat a hisenda es podrà recuperar a partir dels sis mesos següents de la seva meritació (en cas d’empreses que facturin menys de 6.010.121,04€). A més, ja no serà necessària la reclamació judicial, sinó simplement un requeriment notarial de pagament.

Cal tenir en compte la importància dels terminis, doncs només es disposa de tres mesos per fer la modificació i recuperar l’IVA en aquests supòsits. Passat aquest termini, la recuperació només podrà fer-se per la via del concurs de creditors o el cobrament íntegre de la factura.

IVA REDUIT EN SUPÒSITS DE RENOVACIÓ i DE REHABILITACIÓ.

Amb vigència limitada a 31 de desembre de 2012, s’accepta l’aplicació de l’IVA reduït del 7% en les execucions d’obra de renovació i reparació fetes en edificis i habitatges quan el destinatari sigui persona física i faci servir l’habitatge per a ús particular o amb destí a les comunitats de propietaris. Caldrà que la construcció de l’habitatge o la seva rehabilitació tingui una antiguitat superior a 2 anys i finalment, i que la persona que porti a terme les obres no aporti materials que superin el 33% de la base imposable de la operació.

L’aplicació del tipus reduït a les rehabilitacions serà més factible ja que es podrà aplicar quan l’objecte principal sigui la reconstrucció de l’edificació, entenent-se com a tal quan més del 50 per cent del cost total del projecte es correspongui a obres de consolidació, tractaments d’elements estructurals o obres anàlogues o connexes a la rehabilitació, informant la norma de quins supòsits són aquests.

Així mateix s’informa que l’import de la rehabilitació ha de superar el 25% del valor d’adquisició de l’edificació o del seu valor de mercat (quan l’adquisició es va fer amb anterioritat als dos anys de la rehabilitació) sense computar el valor del sòl.

LLIBERTAT D’AMORTITZACIÓ.

S’amplia a 31 de desembre de 2012 la possibilitat d’amortitzar lliurement les inversions fetes els exercicis 2009, 2010, 2011 i 2012 sempre que es mantingui la mitja de treballadors a l’empresa al llarg de 24 mesos, entre d’altres requisits.

EXEMPCIO A L’IRPF

S’ha aprovat l’exempció de l’IRPF per import de 1.500,00€/treballador quan el destí dels diners sigui costejar el transport col·lectiu del personal de l’empresa entre el centre de treball i el domicili dels mateixos.

PREVISIÓ DE MINORACIÓ DE LES OBLIGACIONS DOCUMENTALS

Finalment, i en referència a la obligació de documentació de les operacions vinculades, si bé ja s’ha eliminat respecte algunes empreses (veure article), la disposició addicional d’aquest Reial Decret Llei preveu que en els següents tres mesos (abans del 14 de juliol de 2010) es tramiti una nova regulació de la obligació de documentació.

Imaginem que amb aquest darrer reajustament ja es tindran en compte factors com el volum de facturació de les empreses, que les operacions siguin internes o internacionals, així com el l’import de les operacions vinculades, tal i com informa el compromís.

En definitiva, sembla que el govern s’ha posat les piles pel què fa a algunes de les exigències dels diferents grups de pressió, tot i que ho ha fet d’acord amb la seva particular visió del problema.

Oscar Masó