La sentència del TS de 18/10/2023 núm. 1286/2023 resolt que la divisió horitzontal seguida de la corresponent dissolució de condomini en la mateixa escriptura només tributa per dissolució de condomini.

Així doncs, aquells contribuents que hagin autoliquidat l’AJD per ambdues operacions poden estudiar la possibilitat de recuperar l’import corresponent ingressat excessivament, de ser el cas que tributessin per ambdues convencions.

Accés a la sentència31