El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha emès una sentència a favor dels espanyols a l’estranger que lluiten contra la discriminació fiscal a l’Impost sobre la Renda dels No Residents (IRNR). La sentència elimina una normativa alemanya que diferenciava la tributació entre béns immobles situats en territori europeu o en territori extracomunitari. Aquest cas és rellevant per Espanya, on s’està avaluant un recurs similar a l’Audiència Nacional.

La normativa qüestionada establia diferències en el càlcul de l’Impost sobre Successions, valorant de forma diferent els immobles en tercers Estats i en territori nacional. La sentència podria tenir implicacions per al cas espanyol, on es debat la discriminació en la tributació per lloguer d’habitatges entre els no residents de la UE i de fora de la UE, en tant que els segons no poden deduir despeses de l’import rebut en concepte de lloguer.

L’Audiència Nacional podria, basant-se en aquesta sentència, inaplicar la normativa nacional que discrimina els no residents de fora de la UE a l’IRNR.

Alhora hi ha discriminació entre residents i no residents de la UE, en tant que els primers poden aplicar una reducció del 60% sobre els rendiments nets. La Comissió Europea havia iniciat un procediment d’infracció contra Espanya el 2019 per la discriminació en el lloguer d’habitatges per a no residents comunitaris, però no s’ha avançat a dia d’avui en el procés.

Es confia que la decisió de l’Audiència Nacional podria permetre als afectats iniciar reclamacions per recuperar pagaments indeguts.

Font