Molts sou els que darrerament us heu estranyat en rebre dels vostres proveïdors una carta en la que se us demanava que signéssiu una autorització per a la domiciliació de rebuts i factures.

La raó de ser d’aquesta carta la trobem amb l’entrada en vigor de la Llei 16/2009 de serveis de pagament que ha introduït modificacions en el règim regulador de les domiciliacions bancàries dels rebuts i factures, destacant la modificació efectuada en els terminis per a sol·licitar devolucions de rebuts.

D’aquesta manera, s’enterren definitivament els vells i coneguts terminis de nou dies, per a les devolucions ordinàries, i de trenta dies, per a les excepcionals, per passar a diferenciar-se dos nous terminis, en funció que l’operació hagi estat prèviament autoritzada, o no.

Així, d’una banda, s’estableix un termini de tretze mesos, a comptar des de la data de realització de l’abonament o càrrec, dintre del qual podreu sol·licitar la devolució de qualsevol rebut o factura sempre que no hagi estat autoritzada per vosaltres.

Per altra banda es fixa un termini de vuit setmanes, per aquells casos en que haguéssiu concedit al vostre proveïdor una autorització genèrica, és a dir, sense especificar l’import exacte del rebut, i aquest us hagués carregat al compte un import inesperat, tenint en compte les pautes de pagament mantingudes en anterioritat.

En definitiva aquests seran els dos únics supòsits en els quals es permetrà la devolució de rebuts, de manera que no es podrà sol·licitar en cap cas la devolució una vegada s’hagi efectuat el càrrec quan existeixi una autorització expressa que indiqui l’import exacte a carregar o bé quant s’hagi concedit una autorització genèrica on l’import finalment carregat mereixi la consideració d’habitual o raonable donades les pautes de pagament anteriors. En aquests darrers supòsits l’única manera de revocar l’ordre de pagament dels rebuts serà efectuar-la amb anterioritat al pagament.

Així doncs, atesa la diferència de terminis per a poder retornar un rebut en els casos en què existeix consentiment previ (operació autoritzada) respecte d’aquells casos en que no existeix (operació no autoritzada), esdevé molt recomanable obtenir la corresponent autorització dels vostres clients a fi i efecte de reduir al màxim les possibilitats de devolució dels rebuts.

Aquesta autorització podrà ser expressa, per una operació concreta, o bé en caràcter genèrica, per a cobrir les relacions comercials que es mantinguin al llarg del temps. Ara bé, en tot cas, aquesta haurà d’estar signada i segellada pel representant de l’empresa i pel representant de l’entitat bancària a més d’incloure, com a mínim, el número de compte bancari on s’efectuarà el càrrec i determinar un import mínim i màxim de l’operació. Únicament en cas de precisar una autorització expressa hi hauríeu d’incloure el concepte, l’import exacte i la data del càrrec.

Descarregueu-vos des d’aquí la carta model d’autorització genèrica pel vostre ús.

 

 Jordi Lloveras