La reforma de les pensions, de la qual ja en parlàvem en anterior circular, aprovada i publicada el març de 2023  mitjançant Reial decret llei 2/2023 de mesures urgents per a l’ampliació de drets dels pensionistes, inclou com a important novetat la d’equiparar el treball a temps parcial al treball a temps complet a efectes del còmput dels períodes de cotització exigits per al reconeixement de les pensions de jubilació, incapacitat permanent, mort i supervivència, incapacitat temporal i naixement i cura de menor, és a dir, es tenen en compte els períodes cotitzats sigui quina sigui la durada de la jornada realitzada en cadascun.

El nou sistema de càlcul, pel qual no s’estableixen efectes retroactius, ha entrat en vigor el dia 1 d’octubre de 2023 .

Aquesta mesura no canvia gaire a efectes pràctics per a aquelles persones que varen treballar en algun període a temps parcial, ja que existia l’anomenat “coeficient de parcialitat” que reduïa els períodes mínims de cotització, de manera que, aquests períodes ja estaven equiparats a temps complet. D’aquesta manera, els períodes d’activitat passen a computar per dies complets, independentment de la jornada del treballador durant aquest període.

S’elimina, així, el coeficient global de parcialitat i es posa punt final a les regles de proporcionalitat a l’efecte d’acreditar els períodes de cotització necessaris per causar dret a les prestacions.