L’ordre ECO/221/2023, de 26 de setembre, fa extensiu el límit de dispensa d’aportació de garanties de 50.000 euros a les sol·licituds d’ajornaments o fraccionaments per a tots els ingressos de dret públic de la Generalitat de Catalunya.

Segons la norma, no serà exigible cap tipus de garantia per a les sol·licituds de fraccionament o d’ajornament de deutes d’una mateixa persona deutora que tinguin la consideració d’ingressos de dret públic, quan, en el seu conjunt, el seu import total no excedeixi els 50.000 euros i estiguin en període de pagament voluntari o executiu, sense perjudici, en aquest darrer cas, del manteniment de les traves existents en el moment de la sol·licitud.

Per al càlcul d’aquest import total s’han de tenir en compte, en el moment de la sol·licitud de l’ajornament o fraccionament:

  1. a) Els deutes inclosos en la sol·licitud de l’ajornament o fraccionament,
  2. b) Els deutes de la mateixa persona deutora que han estat objecte d’altres sol·licituds d’ajornament o fraccionament que estiguin pendents de resoldre, i
  3. c) L’import dels venciments pendents d’ingrés dels deutes ajornats o fraccionats, llevat que estiguin garantits.

 

Accés a la norma