Segons la consulta vinculant V1909-23, en cas de transmissions d’immobles que s’han adquirit per diversos títols (percentatges adquirits en diferents dates, per diferents valors, etc…), El càlcul del guany ha de realitzar-se de manera global i no parcial, és a dir, es determinarà la diferència entre el valor de transmissió del terreny i el valor d’adquisició del mateix (que és la suma dels valors d’adquisició parcials), i si el resultat és negatiu, s’aplicarà la no subjecció de l’article 104.5 del TRLRHL. Si el resultat és positiu, es compararà amb la base imposable calculada pel mètode objectiu de l’article 107 del TRLRHL, a l’efecte de l’aplicació del que es disposa en l’article 107.5 del TRLRHL.

 

Accés a la consulta