Els contribuents podran deduir el 15% de les quantitats pagades des del 30/06/2023 fins al 31/12/2024, per la instal·lació durant aquest període en un immoble de la seva propietat de sistemes de recàrrega de bateries per a vehicles elèctrics no afectes a una activitat econòmica.

La base màxima anual d’aquesta deducció serà de 4.000 euros anuals i estarà constituïda per les quantitats pagades, mitjançant targeta de crèdit o dèbit, transferència bancària, xec nominatiu o ingrés en comptes en entitats de crèdit, a les persones o entitats que realitzin la instal·lació, havent de descomptar aquelles quantitats que, en el seu cas, haguessin estat subvencionades a través d’un programa d’ajuts públics.

El benfici fiscal màxim es tradueix per tant en 600€ d’IRPF a recuperar o a pagar de menys.

En cap cas, donaran dret a practicar deducció les quantitats pagades mitjançant entregues de diners de curs legal.

A aquests efectes, es consideraran com a quantitats pagades per a la instal·lació dels sistemes de recàrrega les necessàries per dur-la a terme, com ara, la inversió en equips i materials, despeses d’instal·lació dels mateixos i les obres necessàries per al seu desenvolupament.

La deducció es practicarà en el període impositiu en què finalitzi la instal·lació, que no podrà ser posterior al 2024. Quan la instal·lació finalitzi en un període impositiu posterior a aquell en què es van abonar quantitats per a aquesta instal·lació, la deducció es practicarà en aquest últim tenint en compte les quantitats pagades des del 30/06/2023.

Per altra banda, la instal·lació ha de comptar amb tots els permisos i autoritzacions que marqui la normativa vigent.