El TEAC, en resolució de 19/07/2023, ha indicat que de conformitat amb el que es disposa en l’apartat quart de l’article 95 de la LIVA, interpretat a la llum dels articles 168 i 168 bis de la Directiva 2006/112/CE del Consell, de 28 de novembre de 2006 (Directiva IVA), que està permesa la deducció pel subjecte passiu de les quotes d’IVA suportades per les despeses de subministraments (aigua, llum, gas) dels béns immobles que formant part del patrimoni de l’empresa s’utilitzin tant en les activitats empresarials com per a ús privat.

La resolució indica que la deducció d’aquestes quotes haurà d’efectuar-se de manera proporcional a la seva utilització a l’efecte de les activitats de l’empresa.

La qüestió per la qual es va interposar el recurs extraordinari d’alçada va ser determinar si es podia admetre la deducció a l’IVA de les quotes suportades per les despeses per subministrament d’un immoble que no es trobava afectat de manera directa i exclusiva a l’activitat econòmica del subjecte passiu sinó que s’afectava de manera parcial, en el mateix percentatge en el qual s’admetia la deducció parcial d’aquestes despeses en l’Impost de societats o si, per contra, les quotes suportades per subministraments d’un immoble no afectat directament i exclusivament a l’activitat econòmica no podien deduir-se en no estar emparades per l’excepció de l’article 95. Tres de la Llei 37/1992 de 28 de desembre d’IVA.

ACCÉS A LA RESOLUCIÓ