El TEAC, en resolució de 22/02/2024 ha establert el següent criteri:

L’aplicació a l’àmbit fiscal o tributari de la “teoria del vincle” s’ha vist superada pel Tribunal Suprem en sentències de 27 de juny de 2023 (recurs de cassació 6442/2021) i de 2 de novembre de 2023 (recurs de cassació 3940/2022) i, en conseqüència, ha de ser rebutjada.

Aquest TEAC assumeix la posició del Tribunal Suprem a les indicades sentències de manera que, com assenyala el TS, no pot considerar-se que l’administrador d’una entitat a la qual, a més, li presta un servei real, efectiu i al marge del seu càrrec d’administrador, no sigui retribuït per tals serveis i que, en el cas que sí que es percebi tal retribució, aquella no sigui considerada, per a qui la satisfà, una despesa fiscalment deduïble en base, únicament, a la doctrina del vincle ja que això implicaria una aplicació extrema d’aquesta teoria que és, precisament, el que entén el Tribunal Suprem, en la referida sentència, que ha d’evitar-se.

No obstant això, aquest TEAC entén procedent aclarir que essent les citades persones, alhora i de manera simultània, consellers de l’entitat i alts directius d’aquesta, en cas que s’hagués determinat que percebien retribucions per la seva estricta condició de conseller (relació mercantil), diferenciant-se de les percebudes per l’exercici de funcions executives (relació laboral d’alta direcció), podria haver-se determinat la (no) deduïbilitat d’aquelles, les referides a la seva estricta condició de conseller/administrador de l’entitat, conforme a les regles que tradicional i reiteradament ha vingut observant, a aquest efecte, aquest TEAC i que se sintetitzen a exigir un estricte compliment de les normes mercantils sobre la retribució dels consellers / administradors de les societats (caràcter no gratuït del càrrec, fixació amb certesa del sistema retributiu a seguir, per a aquests, en els estatuts amb el suficient grau de certesa). Tot això sense perjudici de reconèixer la deduïbilitat de les quanties percebudes per el desenvolupament de les funcions executives, les pròpies de la seva relació laboral d’alta direcció.

Tot i semblar una resolució favorable pel que fa a les funcions directives o executives, que ho és, el TEAC aprofita per tornar a posar el focus en la no deduïbilitat de les retribucions dels consellers i administradors, excepte que es compleixin estrictament els requisits de la normativa mercantil. Aquest criteri certament, s’està superant segons darrers pronunciaments del Tribunal Suprem (27/06/202318/01/2024)

Recentment s’estan produïnt moltes resolucions de diferents instàncies referents a aquests tipus de càrrecs i retribucions. La millor solució parteix del compliment de les normes. Es una forma d’evitar entrar en conflicte i discussió sobre qüestions que poden suposar molta càrrega de temps i de diners.

Accés a la resolució