Segons una recent resolució del TEAC, de 22/04/2024, quan s’hagi declarat, en els termes i condicions de l’article 89.2 de la LIS, que una operació FEAC ha tingut com a “objectiu principal el frau o l’evasió fiscal”, s’han d’eliminar “exclusivament els efectes de l’avantatge fiscal” obtingut per l’aplicació d’aquest règim que es mostren abusius o irregulars. Aquesta eliminació també pot afectar al diferiment inicial que va proporcionar l’aplicació del règim, quan resulti necessari per a l’eficaç correcció de l’abús produït, ja que cap efecte fiscal pot ser immune a les conseqüències de l’acreditació que es va arribar a ell de manera fraudulenta o abusiva.

Aquesta resolució i una immediatament anterior, ocasionen la regularització a l’IS i a l’IRPF respectivament, dels efectes fiscals controvertits. En referència a l’IRPF, modula el guany a tributar (diferit inicialment en la seva totalitat) en funció del repartiment (i per tant consumació) que es vagi fent dels dividends a la societat holding. És a dir, intenta encaixar la solució al cas concret (a diferència del que va fer la inspecció de tributs) aplicant l’opció de les operacions a terminis o amb preu ajornat. En qualsevol cas, notícies perilloses per aquest tipus d’operacions.

El cas d’objecte de resolució es corresponia a l’aportació d’unes accions valorades en 25.687.970,00€ (via ampliació de capital/aportació no dinerària) per part d’uns socis persones físiques a una societat holding constituïda un any abans (amb acolliment al règim de diferiment a l’IRPF de les persones físiques). L’administració interpreta que es vol interposar una societat entre els socis i les societats participades per assolir el règim d’exempció per doble imposició de l’article 21 del LIS.

Cal tenir present que es reunien els requisits (objectius) que indica la norma per l’acolliment al règim especial de fusions, escissions, bescanvi….

Entre altres particularitats, amb posterioritat a l’operació, es produeixen repartiments de dividends que no tributen, quins alhora serveixen per fer créixer el compte de socis. Alhora, els motius econòmics de l’operació (simplificació de l’estructura, racionalització de recursos, etc…) es posen en dubte atenent els pocs canvis existents abans o després de l’aportació. Ans al contrari, indica la resolució del TEAC en aplicació del criteri de la inspecció, només s’interposa una nova estructura addicional que cal mantenir.

Per altra banda, i no menys important:

  1. Es posa en relleu que la millora en l’estructura o presa de decisions a escala familiar, en cap cas és motiu econòmic vàlid. Els motius econòmics, diu la resolució, s’han d’advertir a les societats mercantils, no als socis.
  2. Es deixa clar que les respostes a consultes vinculants referides a l’aplicació o no del règim a casos concrets, no vinculen. En el cas objecte de resolució hi havia consulta tributària prèvia.

 

Es diu, per part de la inspecció:

En definitiva, una resolució contundent i alhora perillosa per totes aquelles reorganitzacions empresarials que porten associats importants diferiments de tributació.

Accés a la resolució